Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Kravet på att anställda ska visa upp läkarintyg under sjuklöneperioden, enligt lagen om sjuklön, slopas tillfälligt från och med den 7 februari 2022. Fremias chefsjurist Sven Rosqvist kommenterar lagändringen.

Sven Rosqvist, chefsjurist Fremia.

Från och med den 7 februari slopas tillfälligt kravet på läkarintyg, som annars krävs av anställda från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan. Regeln gäller under perioden 19 januari–31 mars 2022 och har retroaktiv verkan.

Fremias chefsjurist kommenterar lagändringen

  • Från och med den 7 februari 2022 gäller att läkarintyg inte kan krävas från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan. Regeln gäller under perioden 19 januari–31 mars 2022 och har således retroaktiv verkan.
  • Äldre bestämmelser gäller för tiden före 19 januari. Under perioden 1 oktober 2021–18 januari 2022 kunde läkarintyg krävas från och med den sjunde dagen. Det har i lagändringen inte formulerats några övergångsbestämmelser utöver nyss nämnda.
  • Lagändringen har inte begränsat möjligheten att begära förstadagsintyg enligt 10 a § sjuklönelagen, vilket innebär att det även fortsättningsvis går att kräva förstadagsintyg. Denna regeln återställdes den 1 oktober 2021.
  • Krav på förstadagsintyg framställs i första hand enligt kollektivavtal, de flesta av Fremias kollektivavtal innehåller en rätt att begära förstadagsintyg. I andra hand – om kollektivavtalsstöd ej finns – framställs krav enligt sjuklönelagen.
  • Eftersom det fortfarande pågår en pandemi bör arbetsgivaren givetvis nogsamt överväga i vad mån ett läkarintygskrav verkligen är nödvändigt.

Regeringens promemoria

I regeringens promemoria om tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden, som riksdagen fattade beslut om den 3 februari, finns mer att läsa om ändringen i sjuklönelagen. Syftet med det slopade kravet på läkarintyg är att begränsa spridningen av covid-19 och minska belastningen på hälso-och sjukvården.

➜ Läs promemorian.