En branschöverenskommelse för att motverka mutor och korruption

Tillsammans med Institutet Mot Mutor (IMM) verkar KFO för att motverka mutor och korruption som kan ske i form av till exempel otillåtna förmåner. Syftet med samarbetet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn, vård och omsorg samt personlig assistans.

Arbetet inom bransch hälsa, vård och övrig omsorg och personlig assistans kretsar kring personliga relationer och samverkan mellan olika aktörer. I samband med detta kan särskilda förmåner förekomma, såsom måltider, tjänster, gåvor, lån av pengar eller erbjudanden om inköp till rabatterade priser. I vissa fall kan förmåner innebära mutbrott, men även förmåner som inte är olagliga kan vara olämpliga och leda till förtroendeskada såväl i en enskild situation som för sektorn i stort.

Mutor

Mutbrott är mottagarens brott och innebär att den anställde tar emot, accepterar ett löfte om eller begär muta i form av annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Det gäller oavsett om det är en privat eller offentlig tjänst. Detta ansvar delar även vissa uppdragstagare, såsom ledamöter inom det statliga eller kommunala styret, nämnder, verk och kommittéer. Politiska förtroendeuppdrag som är reglerade i författning berörs av detta samt de individer som tjänar privata intressen, exempelvis konkursförvaltare, skiljemän, boutredningsmän, styrelseledamöter, revisorer och likvidatorer i aktiebolag i ekonomiska stiftelser och föreningar.

Bestickning är givarens brott och innebär att en individ till en arbetstagare eller en uppdragsgivare kan göra sig skyldig till ett mutbrott i samband med att denne utlovar, lämnar och/eller erbjuder muta eller någon annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Vem som helst kan göra sig skyldig till bestickning om den anställde kan komma att få förmåner av mottagarens tjänsteutövning.

Det spelar ingen roll vem som tar initiativet. Både bestickaren och arbetstagaren ansvarar för att transaktionen inte fullföljs. Båda parterna kan straffas, dock får initiativtagaren ett strängare straff än den andre. Transaktionen behöver inte nödvändigtvis fullföljas för att handlingen skall vara brottslig. Om den ena parten avböjer till att medverka är den andra parten ändå straffbar.

Otillåtna förmåner

Inom bransch hälsa, vård och övrig omsorg och personlig assistans finansieras aktörerna helt eller delvis av offentliga medel som förvaltar ett förtroende hos allmänheten. I dessa verksamheter är det särskilt nödvändigt att betona nolltolerans mot korrupt beteende, missbruk av förtroende såsom kringgående av bestämmelser, utnyttjande av det skattefinansierade välfärdssystemet och kriminalitet.

Natali Phalén, generalsekreterare på IMM, menar att den främsta anledningen till att vård och omsorgssektorn kvarstår som en utsatt sektor för mutor och korruption beror på de personliga relationer som finns och uppstår. Den historia som ofta framgår i de rättsfall som berör sektorn är att det har uppstått en närmre relation mellan en vårdgivare och en brukare, som ofta tangerar en vänskapsrelation. I dessa fall kan det uppstå tveksamheter kring vad som är tillåtet eller inte i fråga om att ta emot förmåner. 

Exempel på rättsfall som har inkluderat en personlig assistent berör lån till en assistent från en brukare, eller ett annat fall med personliga assistenter som tog emot större kontantgåvor och, för en av assistenterna, en fastighet från en brukarens förälder. Assistenterna dömdes för mutbrott. Natali Phalén hävdar att detta påvisar vikten av att höja kunskapsnivå kring tydliga regler och riktlinjer för hantering av förmåner, vilket är en anledning till att överenskommelsen mot korruption inom vård- omsorg och personlig assistans arbetades fram.

Natali Phalén, generalsekreterare på IMM.

Exempel på förmåner som alltid är otillåtna att erbjuda eller acceptera

• Uppvakning, säsongsgåvor (julpresenter), rabatter, frikort och presentkort och annat som kan likställas som kontanter.

• Penninglån, eftergift av fordring, ränta, amortering och andra icke marknadsmässiga villkor.

• Tjänster och arbete eller leverans av varor. En muta kan bestå av en tjänst som utförs av privata ändamål på villkor som inte är marknadsmässiga, till exempel reparation av bil eller hus.

• Dolda provisioner till anställda eller uppdragstagare.

• Tillgång och/eller gåvor såsom båtar, fordon, fritidsbostäder för privat bruk.

• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor.

Att tänka på om du blir erbjuden något under din tjänstgöring

• Varför får jag gåvan?

• Är gåvan relevant för mitt arbete?

• Kan det gå emot arbetsgivarens villkor om jag tar emot gåvan?

• Hur kan allmänheten tolka situationen om jag tar emot gåvan?

• Kan jag stå för mitt agerande om detta hamnar på en löpsedel?

Uppdaterad
den 17 juni, 2020