Bli jobbpartner med Stockholms stad

Du kan bli jobbpartner med Stockholm stad. Som jobbpartner blir din verksamhet en större del av Stockholm. Du blir en viktig samarbetspartner med Stockholms utveckling både vad gäller kompetensförsörjning men bidrar även till ökad inkludering och integration. Tillsammans kan du i samverkan med Stockholm stad skapa möjligheter för rekrytering i nära samverkan med Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildningen Stockholm.

Medlemsnätverket Integrationspakten

Om du har behov av att rekrytera personal är Integrationspakten gärna inkluderad i rekryteringsprocessen. Stockholms stad arbetar med personer som är inskrivna på Jobbtorg, även kallade aspiranter. De står oftast längre ifrån arbetsmarknaden. Det kan bero på utbildningsnivå, språkkunskaper, funktionsvariationer och ohälsa.

Många gånger kan Stockholms stad inte direkt fylla ett kompetensbehov men Integrationspakten kan med kortare eller längre utbildning rusta individer till ett kommande arbete utifrån arbetsgivarens behov. Ibland kan aspiranterna arbeta med vissa delar av en arbetsbeskrivning och på så sätt bidra till kompetensen på en arbetsplats. I andra fall kan behoven mötas direkt med rekrytering.

Integrationspakten har flera Jobbtorg i Stockholm där två av dem är specialiserade mot att arbeta med unga vuxna. Det finns också en enhet som arbetar med personer som har funktionsvariationer samt en med unga vuxna med funktionsvariationer som precis kommer att gå ut gymnasiet.

Ett jobbpartnerskap är mer än rekrytering

Att bli jobbpartner behöver inte bara handla om rekrytering. Det kan också handla om att erbjuda APL-platser/praktik, bli mentor, vara gästföreläsare, erbjuda studiebesök, vara med och ta fram utbildningar och arbetsmarknadsanalyser. Du blir också medlem i Integrationspakten. Integrationspakten är ett medlemsnätverk med medlemmar från alla samhällets sektorer som bestämt sig för att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. I mentorsprogrammet vägleder man en ny stockholmare som står långt ifrån arbetsmarknaden till att få en inblick i svenskt arbetsliv en gång i månaden under 8 månader.

Integrationspakten utformar jobbpartnerskapet tillsammans med dig och anpassar sig efter dina förutsättningar, önskemål och behov. Ett exempel är vår medlem, New Life Assistans som genom engagemanget i Integrationspakten Stockholm aktivt jobbar för att rekrytera nyanlända.

Frågor och kontakt

Är du intresserad av Integrationspakten och ett samarbete? För mer information kontakta: jobbpartner@stockholm.se

Uppdaterad
den 11 juni, 2021