Coronakrisen: Om ferietjänst

Följande inlägg är skrivet för medlemmar inom avtalsområde förskola och skola med anledning av coronakrisen i mars 2020.

Lärare som är ferieanställda, ferietjänst, har sin arbetstid förlagd till 194 arbetsdagar och 1 360 timmar enligt schema. Om en skola stängs gäller fastställd arbetstid enligt schema och läraren får behålla sin lön. Läraren står till arbetsgivarens förfogande under den tid som är schemalagd och utför de arbetsuppgifter som rektor bedömer är möjligt och som ligger i lärarens uppdrag, på arbetsplatsen eller på annan plats. Lösningar för hur verksamheten ska bedrivas under tiden för stängning kommer sannolikt att se olika ut mellan olika skolor och i olika ämnen.

I de fall en stängning eller en förändring beräknas bli långvarig kan lärare anställda på ferieanställning kan en ändrad förläggning av de 194 arbetsdagarna bli aktuell. Besked om sådan ändring ska ges minst två veckor innan ändringen ska träda i kraft, om man inte är överens om annat med berörda anställda, se kollektivavtalet § 4 Moment 3.

Kollektivavtalet hindrar inte att arbetsdagar förläggs till helger eller till dagar som traditionell sett utgör lov. I det fall en arbetsdag förläggs till helg eller röd dag utges ingen ersättning för obekväm arbetstid. Det finns ingen annan reglering av detta än det som anges i § 5 Moment 1:3 om att man vid lönesättningen ska ta hänsyn till förläggning av arbetstid till så kallad obekväm arbetstid. Att frågan om ob-ersättning inte är reglerad i kollektivavtalet beror på att de anställda inom området arbetar oerhört få timmar på s k obekväm arbetstid, tidiga mornar, sena kvällar och helger. Det har därför inte varit aktuellt att reglera frågan. Det är möjligt att förläggningen av arbetsdagar varierar mellan medarbetare och det är även möjligt att ändra förläggningen av arbetsdagar under arbetsårets gång.

Om verksamheten kräver fler än 194 arbetsdagar så utges övertidsersättning. Förändrad eller utökad förläggning av antalet arbetsdagar kan innebära en kortare ferieperiod. I dagsläget finns ingen reglering om hur lång eller kort som ferieperioden ska vara. Observera att arbetstidslagen har regler om dygns och veckovila och att dessa gäller även lärare med ferietjänst.

Ferieanställda lärare inleder sin semester när arbetsåret är slut. Detta innebär att när sommarferien inleds så är den första perioden semesterperiod och den senare delen är tid då ingen arbetstid är utlagd. Om det skulle ske en förlängning av arbetsåret så innebär det att semestern kommer att starta senare.

Lärare med semesteranställning (t.ex. förskollärare, lärare i fritidshem och studie- och yrkesvägledare mfl.) har ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar den anställde har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger i praktiken mellan 225-230 arbetsdagar per år eftersom vi räknar med femdagarsveckor.

Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor. En vecka kan innehålla 42 timmar och en annan 38 timmar. Den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt.

Avstämningsperioderna kan vara maximalt 4 veckor och det är inom dem som snittet ska vara 40 timmar per vecka.