LAS

Turordning enligt LAS

Turordning betyder att de anställda rangordnas efter anställningstidens längd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Den som har längre anställningstid har företräde till kvarvarande arbetsuppgifter framför den som har kortare anställningstid, principen sist in först ut. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde.

All anställningstid räknas

Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande

Om anställningstiden inte har varit sammanhängande räknas alla kalenderdagar som anställning pågått vid varje anställningstillfälle.

Det är viktigt att du som arbetsgivare spar anställningsuppgifter, helst i form av anställningsavtalen, för att anställningstiden ska kunna beräknas korrekt.

Det finns särskilda regler för beräkning av anställningstid inom koncerner och vid verksamhetsövergångar

Dessa regler innebär bland annat att om en arbetstagare byter jobb från ett bolag till ett annat, som antingen vid bytestidpunkten ingår i samma koncern, eller omfattas av en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, får anställningstiden hos den förre arbetsgivaren tillgodoräknas i den nya anställningen.

Turordningslistan

Om det på arbetsplatsen finns flera kollektivavtalsområden fastställs en turordning för varje kollektivavtalsområde. Har arbetsgivaren flera driftsenheter (arbetsplatser) fastställs en turordning för varje driftsenhet. Ligger driftsenheterna på samma ort kan arbetstagarorganisationen begära att en gemensam turordningslista ska upprättas för dessa enheter.

En anställd som har blivit av med sina hittillsvarande arbetsuppgifter genom organisationsförändringen har rätt till de kvarvarande arbetsuppgifter som finns längre ner på turordningslistan. Som innehas av anställda med kortare anställningstid.

En förutsättning är dock att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Detta krav innebär att den anställde ska klara av arbetsuppgifterna. Eventuellt efter viss kortare utbildning. Den anställde behöver alltså inte vara den bäst lämpade i sammanhanget.

Den anställde kan inte välja och vraka bland de återstående arbetsuppgifterna på turordningslistan, utan arbetsgivaren ska ge den anställde ett skäligt omplaceringserbjudande inom turordningslistan. Tackar den anställde nej till ett sådant omplaceringserbjudande, sägs hen upp.

Den som blir bortknuffad av anställd med längre anställningstid kan i sin tur göra anspråk på arbetsuppgifter som innehas av personer längre ned på turordningslistan.

Turordningslistan bör ses och lösas som en helhet med mer betoning på att finna skäliga omplaceringserbjudanden till drabbade anställda än på strikt matematisk turordning. Du bör prata med din rådgivare här hos oss på ett tidigt stadium för att få hjälp med de här bedömningarna.

Undantag från turordningsreglerna

Du som arbetsgivare har rätt att undanta tre personer från turordningslistan. Du får undanta tre personer som enligt din bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta gäller oavsett hur många turordningskretsar som finns på arbetsplatsen.

En anställd med nedsatt arbetsförmåga och därför har beretts särskild sysselsättning ska få företräde till fortsatt arbetet oberoende av turordningen, förutsatt att det kan ske utan allvarliga olägenheter för arbetsgivaren.

Regeln 23 § LAS är således tvingande. Med uttrycket beretts särskild sysselsättning menas att arbetsgivaren har vidtagit faktiska åtgärder för att anpassa arbetsplatsen för en arbetstagare som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan. Syftet med regeln är inte att alla som är anställda med stöd av någon form av arbetsmarknadsstöd (såsom lönebidrag) ska skyddas.

Avtalsturlista

Vid förhandlingen om turordningslistan finns det möjlighet att gå ifrån lagturordningen och i stället komma överens med den lokala arbetstagar-organisationen om annan turordning genom så kallad avtalsturlista. Enligt kollektivavtalet förutsätts att de lokala parterna, på endera parts begäran, träffar en överenskommelse om turordning. Det blir en avtalsturlista.

Vid en avtalsturordning är det av stor vikt att det klart och tydligt skriftligen framgår att parterna har kommit överens om en avtalsturlista för att på detta sätt undvika eventuella framtida tvister.

De lokala parterna ska vid förhandling om avtalsturlista göra ett urval så att arbetsgivarens behov av kompetens särskilt beaktas. Liksom arbetsgivarens möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning.

Det är också viktigt att parterna vid tillkomsten av en avtalsturlista iakttar god sed på arbetsmarknaden, som det heter.