Ny period för stöd för korttidspermittering

Fremias chefsjurist Sven Rosqvist reder ut vad som gäller för den nya perioden för korttidsstöd, även kallat korttidspermittering.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivaren under en period kan sänka arbetstiden för sina anställda samtidigt som dessa får behålla en stor del av lönen. Tack vare att staten går in och subventionerar lönekostnaden. Mot bakgrund av att covid-19-pandemin fortfarande pågår har regeringen aviserat om en ny period för stöd för korttidsarbete.

Bakgrund

Den senaste perioden för korttidsstöd löpte till och med september 2021.

Regeringen meddelade den 23 december 2021 att en justering av lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska göras mot bakgrund av att pandemin fortfarande härjar. Justeringen innebär en möjlighet att korttidspermittera med statligt stöd från och med december 2021, utan att lagens regel om 24-månaderskarens hindrar detta i de fall arbetsgivaren har erhållit stöd under 2020 och 2021.

Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som innebar ett antal ”pandemiska” undantag från 2013 års lag har upphört att gälla, varför de nuvarande reglerna är striktare.

Fremia håller för närvarande på och förhandlar med sina fackliga motparter angående de nya centrala kollektivavtal om korttidsarbete som krävs för att Fremias medlemmar ska kunna teckna lokala kollektivavtal. Alla motparter kommer sannolikt inte vara villiga att träffa centrala avtal och vissa branscher är inte i behov av att permittera. Fremia kommer att löpande meddela berörda branscher när avtal finns på plats.

Grundläggande förutsättningar

Som tidigare gäller följande förutsättningar för korttidsstöd: 

Staten kan bestämma att korttidsstöd får lämnas om

 1. det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan är nära förestående och
 2. stödet bedöms inte i beaktansvärd omfattning hindra en samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande samhällsekonomiska nackdelar.

 En enskild arbetsgivare efter ansökan kan godkännas för stöd

 1. om arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
 2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll
 3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas och
 4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Preliminärt stöd kan därefter lämnas och avstämningar ska ske.

Arbetsgivare som är kollektivavtalsbunden måste teckna ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete med sina fackliga motparter, vilket förutsätter att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete som har tecknats av Fremia.  

Lagförslaget

De föreslagna ändringarna innehåller följande: 

 • Enligt 2013 års lag kan stöd lämnas i sex månader med möjligheter till förlängning i ytterligare tre månader. Därefter gäller en karenstid om 24 månader innan nytt stöd kan lämnas; detta i syfte att stödet inte ska användas för att överbrygga strukturella problem som inte är förorsakade primärt av lågkonjunkturen. Lagförslaget innebär dock att även den arbetsgivare som har mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020–september 2021 kan beviljas stöd, det vill säga karensregeln om 24 månader tas bort.
 • Stöd för korttidsarbete kan beviljas från och med december 2021.
 • Arbetstiden kan förkortas med 20, 40 eller 60 % (tidigare 20, 40, 60 och 80%).
  Arbetstagarens löneminskning ska på motsvarande sätt uppgå till 12, 16 respektive 20% (tidigare 4, 6, 7,5 och 12%).
 • Staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen
  (tidigare 75 %).
 • De undantag som gällde tidigare enligt 2021 års lag tas bort, såsom
  • att arbetsgivare har haft möjlighet att få stöd för verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten (såsom hälsa, vård och omsorg, förskola och skola)
  • att arbetstagare har kunnat erhålla stöd under uppsägningstid
  • att arbetstagare som är familjemedlemmar till arbetsgivaren har kunnat erhålla stöd. 
 • Ansökningar ska inges till Skatteverket (i stället för som tidigare Tillväxtverket) tidigast den 1 april 2022. Stödet utges genom att arbetsgivarens skattekonto krediteras.
 • Om en ansökan avser en förlängning av en tidigare stödperiod måste den inges senast den 30 april 2022.
 • Om en ansökan avser preliminärt stöd för perioden december 2021–januari 2022 måste den inges senast den 30 april 2022 (annars gäller senast inom två kalendermånader efter stödmånaden).
 • För stödperioder som inleds under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 är jämförelsemånaden november 2021 (annars tre månader före beslutet om preliminärt stöd eller den månad staten bestämt).
 • För stödperioder som inleds under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 ska arbetsgivaren göra en avstämning vid utgången av april 2022 och därefter senast var tredje månad.
 • Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2024.