Förhandlingsskyldigheten vid arbetsbrist

Medbestämmandeförhandling enligt MBL

Före ett beslut som kan leda till uppsägning av en anställd på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren förhandla med lokal arbetstagarorganisation enligt medbestämmandelagen (MBL). Medbestämmandeförhandling brukar också kallas MBL-förhandling.

Förhandlingen ska behandla den tänkta organisationsförändringen eller driftsinskränkningen, hur förändringen ska genomföras och vilken turordning som ska gälla om det blir aktuellt med uppsägning.

I god tid före förhandlingen ska arbetsgivaren skriftligen underrätta arbetstagarorganisationen om följande

  • Skälen till de planerade uppsägningarna.
  • Antalet anställda som arbetsgivaren planerar att säga upp och vilka kategorier de tillhör.
  • Antalet anställda som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör.
  • När uppsägningarna är avsedda att verkställas.
  • Beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning.

Arbetsgivaren ska också ge den lokala arbetstagarorganisationen en kopia av de eventuella varsel som har lämnats till Arbetsförmedlingen.

Varsel till arbetsförmedlingen

Om fem eller flera anställda samtidigt ska sägas upp måste arbetsgivaren varsla arbetsförmedlingen om detta. Arbetsgivaren ska också varsla om driftsinskränkningen under en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst 20 personer.

Varslet kan göras i samband med att MBL-förhandlingar om driftsinskränkningar inleds. Observera att varsel inte påverkar möjligheten att verkställa uppsägningar.

Verkställighetsförbud

Arbetsgivaren får inte fatta beslut i (verkställa) de frågor som förhandlas förrän den lokala förhandlingen har avslutats och tiden för att begära central förhandling har löpt ut alternativt den centrala förhandlingen har avslutats.

Det står alltid arbetsgivaren fritt att fråga den lokala arbetstagarorganisationen om den har något att invända mot att beslutet fattas direkt efter den lokala förhandlingens avslut.

Uppdaterad
den 11 januari, 2021